Algemene voorwaarden

 1. Suzanne Vaessen Advocatuur is een eenmanszaak naar Nederlands recht. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van de eenmanszaak en van al diegene die voor haar werkzaam zijn en zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende (vervolg)opdrachten van opdrachtgevers van Suzanne Vaessen Advocatuur.
 2. Alle opdrachten worden, met terzijde stelling van artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Suzanne Vaessen Advocatuur en/of de hieraan verbonden medewerkers, onder de voorwaarde dat hun aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag dat in het concrete geval uit hoofde van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Suzanne Vaessen Advocatuur en/of de hieraan verbonden medewerkers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door hun gesloten beroepsaansprakelijkheids­verzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Over de omvang van dekking van de aansprakelijkheidsverzekering wordt desgevraagd door Suzanne Vaessen Advocatuur inlichtingen verstrekt.
 4. Suzanne Vaessen Advocatuur en/of de hieraan verbonden medewerkers zullen bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Suzanne Vaessen Advocatuur en/of de hieraan verbonden medewerkers zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Suzanne Vaessen Advocatuur en/of de hieraan verbonden medewerkers zijn door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 5. De opdrachtgever is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de opdracht, waarbij de opdrachtgever steeds tijdig alle informatie, die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht, zal verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie. Indien de voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Suzanne Vaessen Advocatuur is, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichting van Suzanne Vaessen Advocatuur en/of de hieraan verbonden medewerkers leiden.
 6. De opdrachtgever vrijwaart Suzanne Vaessen Advocatuur en/of de hieraan verbonden medewerkers tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van Suzanne Vaessen Advocatuur en/of de hieraan verbonden medewerkers.
 7. De opdrachtgever aanvaardt dat Suzanne Vaessen Advocatuur en/of de hieraan verbonden medewerkers op grond van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: “Wwft”) verplicht is om ongebruikelijke transacties te melden aan de daarvoor ingestelde autoriteiten. De opdrachtgever is ermee bekend dat Suzanne Vaessen Advocatuur en/of de hieraan verbonden medewerkers krachtens de Wwft verplicht kan zijn de opdrachtgever te identificeren en de identificatie te verifiëren. De opdrachtgever dient hieraan telkens en volledig medewerking te verlenen op de in de Wwft voorgeschreven wijze. Suzanne Vaessen Advocatuur en/of de hieraan verbonden medewerkers zal de vereiste gegevens vastleggen en bewaren in overeenstemming met de Wwft. De opdrachtgever accepteert dat de informatieplicht uit hoofde van de Wwft prevaleert boven de geheimhoudingsplicht van Suzanne Vaessen Advocatuur en/of de hieraan verbonden medewerkers. De opdrachtgever aanvaardt dat Suzanne Vaessen Advocatuur en/of de hieraan verbonden medewerkers nimmer aansprakelijk is/zijn voor de eventuele schade als gevolg van het voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van Wwft.
 8. Bij een verschil van inzicht over de wijze van uitvoering van de opdracht hebben Suzanne Vaessen Advocatuur en/of de hieraan verbonden medewerkers het recht de opdracht per direct op te zeggen waarbij de opdrachtgever gehouden is de tot dan gemaakte uren en kosten, waaronder verschotten per omgaande en zonder opschorting of verrekening te voldoen. Suzanne Vaessen Advocatuur en/of de hieraan verbonden medewerkers zullen alsdan hun medewerking verlenen aan de overdracht van de opdracht aan een andere advocaat.
 9. Het hiervoor onder 8 vermelde, geldt eveneens in geval van opzegging door de opdrachtgever.
 10. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met een vast uurtarief. Suzanne Vaessen Advocatuur en/of de hieraan verbonden medewerkers zijn gerechtigd jaarlijks op 1 januari het uurtarief te wijzigen. Het honorarium is gebaseerd op een vast uurtarief, doch dit uurtarief kan (afhankelijk van het financiële belang, de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid), variabel zijn. Het honorarium wordt verhoogd met BTW alsmede met eventuele reiskosten en de kosten van derden (verschotten waaronder deurwaarderskosten, griffierecht, akten en uittreksels). Deze verschotten zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever.
 11. Door Suzanne Vaessen Advocatuur en/of de hieraan verbonden medewerkers kan te allen tijde een voorschot worden gevraagd voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Suzanne Vaessen Advocatuur en/of de hieraan verbonden medewerkers zal haar werkzaamheden voor de opdrachtgever eerst aanvangen c.q. voortzetten nadat de opdrachtgever een voorschot zal hebben voldaan of, in voorkomend geval, zekerheid zal hebben gesteld.
 12. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te berekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Suzanne Vaessen Advocatuur en/of de hieraan verbonden medewerkers gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, alsmede alle in redelijkheid door Suzanne Vaessen Advocatuur en/of de hieraan verbonden medewerkers gemaakte gerechtelijke en (buiten)gerechtelijke (incasso-)kosten, die voor rekening van opdrachtgever zijn, terwijl Suzanne Vaessen Advocatuur en/of de hieraan verbonden medewerkers, bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd zullen zijn de uitvoering van de opdracht op te schorten zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen van die opschorting. Zulks laat onverlet het recht van Suzanne Vaessen Advocatuur en/of de hieraan verbonden medewerkers om tot gerechtelijke invordering van het openstaande bedrag over te gaan.
 13. Indien voor de opdrachtgever een toevoeging is aangevraagd en deze toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand wordt afgegeven, onder oplegging van een eigen bijdrage, dient deze eigen bijdrage eveneens binnen 14 dagen nadat deze door Suzanne Vaessen Advocatuur en/of de hieraan verbonden medewerkers aan de opdrachtgever in rekening is gebracht, te worden voldaan. 
 14. Het dossier wordt na het einde van de zaak gedurende een periode van zeven jaren bewaard en wordt daarna zonder nadere aankondiging vernietigd.
 15. Op iedere opdracht aan Suzanne Vaessen Advocatuur en/of de hieraan verbonden medewerkers is haar kantoorklachtenregeling van toepassing, welke te vinden is op haar website
 16. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Suzanne Vaessen Advocatuur en/of de hieraan verbonden medewerkers is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.


Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 1 oktober 2021